Google+ Ghana: Ebola Ei Ole Päris Ning Ainsad Inimesed, Kes On Jäänud Haigeks On Need, Kes Said Vaktsiini Süsti Punaselt Ristilt - EA

728x90 AdSpace

Viimased

Thursday, October 16, 2014

Ghana: Ebola Ei Ole Päris Ning Ainsad Inimesed, Kes On Jäänud Haigeks On Need, Kes Said Vaktsiini Süsti Punaselt Ristilt


From Ghana: Ebola is not real and the only people who have gotten sick are those who got shots from the red cross


Other than the original facebook post, this web site is the first one to carry this and it needs to be spread, the future may be riding on this one, ARCHIVE, POST POST AND RE-POST!
See veebileht on esimene kes selle postituse tegi ja seda tuleb levitada, tulevik võib sõltuda sellest ,POSTITA , JAGA !
Nana Kwame wrote / kirjutas: 
People in the Western World need to know what’s happening here in West Africa. THEY ARE LYING!!! “Ebola” as a virus does NOT Exist and is NOT “Spread”. The Red Cross has brought a disease to 4 specific countries for 4 specific reasons and it is only contracted by those who receive treatments and injections from the Red Cross. That is why Liberians and Nigerians have begun kicking the Red Cross out of their countries and reporting in the news the truth. Now bear with me:  
Inimestel Lääne maailmas on vaja teada, mis siin Lääne-Aafrikas tegelikult toimub. NAD VALETAVAD !!! "Ebola" kui viirust ei ole olemas ja ei ole "Levinud". Punane Rist on toonud haiguse 4. konkreetsesse riiki 4. konkreetsel põhjusel ja see on ainult lepingu alusel neile, kes saavad ravi ja süstid Punaselt Ristilt. Sellepärast libeerlased ja nigeerlased on hakanud lööma Punast Risti välja nendest riikidest ja on üha enam raporteerimas läbi uudiste tõde.  Vaata edasi:
Eesti_Punane_Rist
REASONS/ PÕHJUSED:
Most people jump to “depopulation” which is no doubt always on the mind of the West when it comes to Africa. But I assure you Africa can NEVER be depopulated by killing 160 people a day when thousands are born per day. So the real reasons are much more tangible.
Enamik inimesi arvab et see on ''inimarvu vähendamine", mis on kahtlemata alati olnud lääne mõtteis, kui viidata Aafrikale. Aga ma kinnitan teile, et Aafrikat ei saa KUNAGI Hävitatada tappes 160 inimest päevas, kui tuhandeid inimesi sünnib seal päevas. Nii et tegelikud põhjused on palju reaalsemad
Reason 1: This vaccine implemented sickness being “called” Ebola was introduced into West Africa for the end goal of getting troops on the ground in Nigeria, Liberia, and Sierra Leone. If you remember America was just trying to get into Nigeria for “Boko Haram” #BULLSHIT but that fell apart when Nigerians started telling the truth. There ARE NO GIRLS MISSING. Global support fell through the floor, and a new reason was needed to get troops into Nigeria and steal the new oil reserves they have discovered.
Põhjus 1:  See vaktsiinist tingitud haigus "nimega" Ebola toodi Lääne-Aafrikasse lõppeesmärgil, et tuua väed Nigeeria, Libeeria ja Sierra Leone. Kui te mäletate Ameerika oli üritanud saada Nigeeriasse läbi "Boko Harami" #JAMA kuid see idee ei läinud läbi ,kuna nigeerlased hakkasid rääkima tõtt. Seal EI OLE TÜDRUKUID KADUNUD. Ülemaailme toetus kukkus läbi ja oli vaja uut põhjust, et tuua sõdurid Nigeeriasse, et varastada uusi Nafta varusid mis nad olid avastanud.
Reason 2: Sierra Leone is the World’s Largest Supplier of Diamonds. For the past 4 months they have been on strike, refusing to provide diamonds due to horrible working conditions and slave pay. The West will not pay a fair wage for the resources because the idea is to keep these people surviving on rice bags and foreign aid so that they remain a source of cheap slave labor forever. A reason was also needed to get troops on the ground in Sierra Leone to force an end to the diamond miners strikes. This is not the first time this has been done. When miners refuse to work troops are sent in and even if they have to kill and replace them all, the only desire is to get diamonds back flowing out of the country.
Of course to launch multiple campaigns to invade these countries separately would be way too fishy. But something like “Ebola” allows access to an entire area simultaneously…
Põhjus 2 Sierra Leone on maailma suurim teemandite tarnija . Viimase 4 kuu jooksul on olnud nende poolt mitu streiki kus nad keeldusid andmast teemandeid jubedate töötingimuste ja ja orja palga tõttu . Lääs ei maksa õiglast palka nende  ressursside eest, sest nad tahavad, et need inimesed oleks elus tänu riisi kottide ja välisabile, et nad jääksid odavale orjatööle igavesti. Põhjuseks oli ka vaja saada väed Sierra Leone, et peatada teemant kaevurite streike. See ei ole esimene kord, kui sedasi on tehtud. Kui kaevurid keelduvad töötamast väed saadetakse peale ja ka siis kui neil tuleb tappa ja asendada kõik, nende ainuke soov on see et teemandid saadetaks riigist välja. Muidugi et käivitada mitmeid kampaaniaid vallutamaks neid riike eraldi oleks liiga kahtlane. Aga midagi sellist nagu 'Ebola' võimaldaks juurdepääsu kogu alale korraga ...

Reason 3: In addition to stealing Nigerian oil, and forcing Sierra Leone back to mining, troops have also been sent in to FORCE vaccinations (Deadly “Ebola” Poison) onto those Africans who are not foolish enough to take them willingly.
3000 troops are being sent in to make sure that this “poison” continues to spread, because again it is only spread through vaccination. As more and more news articles are released as they have been in Liberia, informing the populous of the US lies and manipulation, more and more Africans are refusing to visit the Red Cross. Troops will force these vaccinations upon the people to ensure the visible appearance of an Ebola pandemic. In addition to this they will protect the Red Cross from the Liberians and Nigerians who have been rightfully ejecting them from their countries.

Põhjus 3: Lisaks sellele, et varastatakse Nigeeria naftat ja sunnitakse Sierra Leonet kaevandama, väed on ka saadetud sisse et SUNDIDA vaktsineerimist (SURMAV'Ebola' Mürk) ainult neile  aafriklastele, kes ei ole piisavalt rumalad , et nad neid meelsasti võtaks.3000 sõdurit saadetakse sisse veendumaks, et see 'mürk' on  jätkuvalt levinud, sest jällegi see vaid levib vaktsineerimise teel. Kuna üha rohkem uudiseid avaldatakse, nagu nad on olnud Libeerias, teavitades rahvale USA valesid ja manipuleerimist, rohkem ja rohkem aafriklasi keelduvad külastamast Punast Risti. Väed sunnivad neid vaktsineerimisi inimestele peale, et tagada nähtav Ebola pandeemia. Lisaks sellele kaitsevad nad Punast Risti libeerlaste ja nigeerlaste eest, kes on õigustatult neid riigist välja löömas .

Reason 4: Last but not least, the APPEARANCE of this Ebola “pandemic” (should Americans not catch on) will be used to scare the countless millions into taking an “Ebola vaccine” which in reality is the pandemic. Already they have started with stories of how it has been brought to the U.S. and has appeared in Dallas, how white doctors were cured but black infected are not being allowed to be treated, etc.
ALL that will do is make blacks STRIVE to get the vaccine, because it appears that the “cure” is being held back from blacks. They will run out in droves to get it and then there will be serious problems. With all we have seen revealed about vaccines this year you would think we learned our lesson. All I can do is hope so, Because they rely on our ignorance to complete their agendas.

Põhjus 4: Viimaseks, EBOLA  ilming 'PANDEEMIAST' (kui Ameeriklased juhuslikult ei peaks aru saama) kasutatakse selleks, et hirmutada lugematuid miljoneid võtmaks 'Ebola vaktsiini', mis tegelikult ongi pandeemia. Juba nad on loonud lugusid sellest, kuidas see on tulnud USAsse ja on ilmunud Dallases, kuidas valged arstid said terveks, kuid mustad on nakatunud ja neile ei lubata ravi jneKÕIK, mida see teeb on see et mustad püüavad SAADA vaktsiini, sest tundub, et 'ravi' hoitakse tagasi mustadelt. Nad tulevad karjadena, et seda saada ja siis seal on tõsiseid probleeme. Kõik mida me oleme näinud vaktsiinide kohta tänavu aastal sa arvad, et oleme õppinud ja saanud õppetunni ? Kõik, mida ma teha saan on loota seda, sest nad toetuvad meie teadmatusest, et täita endi tegevuskavasid/plaane..loe enam vaktsiinide tegelikkuse kohta - SIIT

Ask yourself: If Ebola really was spread from person to person, instead of controlled spread through vaccination – then WHY would the CDC and the US Government continue to allow flights in and out of these countries with absolutely no regulation, Or At All? We have got to start thinking and sharing information globally because they do not give the true perspective of the people who live here in West Africa. They are lying for their own benefit and there aren’t enough voices out there with a platform to help share our reality. Hundreds of thousands have been killed, paralyzed and disabled by these and other “new” vaccines all over the world and we are finally becoming aware of it. Now what will we do with all this information?

Küsige endalt: Kui Ebola tõesti levis inimeselt inimesele, mitte kontrollitud vaktsineeritud levimisel- siis miks CDC ja USA valitsus jätkuvalt lubavad lende sisse ja välja nendest riikidest ilma mingi määrusteta? Me peame hakkama mõtlema ja  jagama teavet üle kogu maailma, sest nad ei näita tegelike Lääne Ameerikas elavate inimeste perspektiive. Nad valetavad nende endi huvides ja ei ole piisavalt hääli  koos korraliku alusega, mis aitaks jagada seda reaalsust . Sajad tuhanded on tapetud, halvatud ja puudega läbi nende ja teiste 'uute' vaktsiinide kogu maailmas ja me lõpuks oleme muutumas teadlikuks. Nüüd, mida me teeme,  kogu selle infoga?

JAGA! JAGA ! JAGA! JAGA! JAGA! JAGA! JAGA! JAGA! JAGA! JAGA! JAGA! JAGA! JAGA! JAGA!

                                                                ESTONIAN ANONYMOUS
SHARE! SHARE! SHARE! SHARE! SHARE! SHARE! SHARE! SHARE! SHARE! SHARE! SHARE! SHARE!


 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

5 comments:

 1. sa ise ka usud mida sa ajad, ebola ei levi õhukaudu sellepärast lubataksegi lende sisse ja välja.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Aga miks on vaja kontrollida ebola haigeid sihtkohariigi lennujaamas, loogilisem oleks kontrollida algkolde riigi lennujaamas väljuvaid reisjaid. Tahavad paanikat tekitada ja tõenäoliselt enda lennujaamasi rangemalt kontrollida.

   Delete
  2. Tahad midagi üle piiri viia et turvakontrolli pärast muretsed ?

   Delete
 2. Ebolale pole veel ravigi leitud, mis kuradi vaktsiinist siin räägitakse?!

  ReplyDelete
 3. parajat paska ajad siin. saa üle oma ebolast.

  ReplyDelete

Item Reviewed: Ghana: Ebola Ei Ole Päris Ning Ainsad Inimesed, Kes On Jäänud Haigeks On Need, Kes Said Vaktsiini Süsti Punaselt Ristilt Description: Rating: 5 Reviewed By: Estonian Anonymous
Scroll to Top