Google+ Stenogrammis peitub tõde - EA

728x90 AdSpace

Viimased

Thursday, October 9, 2014

Stenogrammis peitub tõde


Lugupeetud Riigikogu liikmed,

Tahaksin alustuseks siiralt tänada neid rahvasaadikuid, kes Te täna Kooseluseaduse vastu võtmise vastu hääletasite!

Tahaksin tänada ka neid isikuid, kes Kooseluseaduse poolt hääletades tõestasite, et Teid Eesti rahva arvamus ei huvita ning edaspidi võin tänu Teile arvestada järgnevaga.

Võtan teatavaks, et Kooseluseaduse poolt hääletajad andsid rohelise tule kõige räigemale inimkaubanduse vormile - surrogaatemadelt laste soetamisele ja nende legaliseerimisele Eestis ning seda kinnitas oma sõnades ka Õiguskomisjoni esimees Neeme Suur, küll läbi lillede, aga piisavalt arusaadavalt kõigile.
Neeme Suur 08.10.14:
"See küsimus puudutab surrogaatemadust, mis Eesti Vabariigis on keelatud. Kui lapsevanem sõidab Eesti riiki sisse koos oma lapsega, siis ei esitata talle küsimust, kes su ema on – kas sinu ema on see, kes sind sünnitas või kas sinu ema on keegi teine. Tõenäoliselt sellist vahetegemist laste vahel kindlasti olla ei saa. Mis puudutab surrogaatemadust, siis see on väga paljude probleemide ja küsimuste allikas. Tõenäoliselt tuleb ka Eestis selle teemaga intensiivselt ."
Annely Akkermann-i küsimus 08.10.14: 
"Suur tänu, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ma sain aru, et te nõustute minuga, et surrogaatemadus on väga paljude probleemide allikas, te väljendasite nii. Ma saan aru, et te kinnitate ka seda, et surrogaatemadus Eestis on keelatud ja raha eest on surrogaatemadus inimkaubitsemine. Samas § 15 lõige 4 ütleb, et elukaaslane võib lapsendada kolmanda isiku lapse. Kui nüüd lähtuda sellest "Pealtnägija" klipist ja teades, kui suur probleem rahvusvaheliselt on naistevastane vägivald ja inimkaubandus, kas te ei näe siis , et see § 15 võimaldab õhutada meil rahvusvahelist inimkaubandust, naise keha ekspluateerimist?"
Neeme Suure vastus 08.10.14: 
"Aitäh! Üldiselt ei näe. Ma loodan väga, et surrogaatemaduse kasutamine jääb harvadeks juhtumiteks. See on hästi lai teema terves maailmas. Kui seda kasutatakse eetilistel, meditsiinilistel eesmärkidel, siis ma ei oska vaielda, kas kuskil välisriigis või terves maailmas peaks ta olema absoluutselt keelatud, ma ei saa nii väita. Ma saan vaid väita seda, et Eestis on surrogaatemadus keelatud ja juhul, kui Eestisse sõidab sisse laps, siis mitte kedagi ei diskrimineerita sellel hetkel, kui ta Eestisse sisse sõidab, ehk meie lapsed on kõik meie lapsed. Aitäh!"

Võtan teadmiseks, et Kooseluseaduse poolt hääletajad andsid rohelise tule pedofiiliale ja alaealiste isikute kuritarvitamisele vastavalt Kooseluseaduse § 5 lõige 2-le. Mihhail Stalnuhhin 08.10.14:
"Aitäh, härra juhataja! § 1 lõige 2 sätestab, et kooselulepingu võivad sõlmida teovõimelised täisealised isikud. Sama seaduse § 5 punktis 2 on ette nähtud see võimalus, et seda sätet rikutakse ja siis kooselulepingut ei tunnistata kehtetuks, kui on rikutud täisealisel seda nõuet, kuid registreeritud elukaaslane kiidab täisealiseks saades kooselulepingu heaks. Tähendab Eestist pärit mees toob Tai Kuningriigist 13-aastase tüdruku, kellel on võltsitud dokumendid, sõlmib kooselulepingu ja viie aasta pärast – kuigi ta on tegelikult karistusseaduse tähenduses pedofiil ja kurjategija – on ta vabastatud vastutusest."**

Võtan teadmiseks, et minu lapsed ja lapselapsed on antud seaduse välja kuulutamise järgselt kaitsetud kolmandate isikute õiguste suhtes nende üle. Neeme Suure arvates peaksin ma selles küsimuses usaldama Eesti Kohtusüsteemi, mis võtab vastu näiteks taolisi otsuseid: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/molemad-vanemad-kaotanud-mees-jai-surmakutsar-joosep-laiksoole-volgu?id=63927073
Siim Kiisleri küsimus 08.10.14:
"Aitäh! Hea ettekandja! Kuigi eelnõu algatajate esindaja esimesel lugemisel kinnitas meile vähemalt kaks korda, et see eelnõu ei anna samasoolistele paaridele õigust lapsendada, siis ometi on sellekohased sätted siin eelnõus kirjas. Ma küsiksin selle kohta, mis puudutab kooselulepingu sõlminud paari võimalust lapsendada kolmanda isiku laps. On öeldud, et see on võimalik juhul, kui selle välistamine oleks äärmiselt ebaõiglane. Mida see tähendab?" 
Neeme Suure vastus sellele küsimusele: 
"Aitäh! Jah, see küsimus on see sama küsimus, mida Marko Pomerants ka komisjonis esitas. Ja kõigepealt sellest, et see äärmine ebaõiglus ... kõigepealt üldse see, et lapsendamine toimub kohtuotsusega. Kohus vaagib ja kaalub kindlasti kõiki asjaolusid väga hoolikalt. See äärmine ebaõiglus võib olla tõesti haruharv juhtum, kõikide asjaolude kokkulangemine. Ja me võiksime seda tõesti näiteks öelda sellisel juhul, kui kaks inimest on sõlminud kooselulepingu, nendest mõlemad ei ole suutelised kas last sünnitama või viljastama, nad on mõlemad soojätkamisvõimetud, sellisel hetkel võiks tulla see äärmine ebaõiglus kõne alla. Kuivõrd harukordne see näide võib olla, seda me võime vaid aimata. Aga siinjuures me siiski peaksime usaldama Eesti kohtusüsteemi, et nad võtavad vastu ka parimad otsused selle asja juures."Lugupeetud Riigikogu liikmed, kas mõni samasooliste paar on omavahel võimelised last sünnitama või viljastama või olen mina loomulikust lapse saamise protsessist kuidagi valesti aru saanud?!

Võtan teadmiseks, et Kooseluseadus ei anna samasooliste paaridele lapsendamisõigust oli täiesti teadlik ja tahtlik korduv valetamine Valdo Randpere poolt.
18.06.14 Valdo Randpere: 
"Olgu kohe alguses veel kord öeldud kõigile, kes sellest siiani pole aru saanud või pole tahtnud aru saada: kooseluseadus ei legaliseeri Eestis samasooliste abielu ega anna samasoolistele paaridele õigust lapsendada. Ma ütlen veel kord, hästi aeglaselt ning kõlava ja selge häälega:
 kooseluseadus ei legaliseeri Eestis samasooliste abielu ega anna samasoolistele paaridele õigust lapsendada." 
08.10.14 Valdo Randpere: 
"Ma tahtsin öelda, et ma ei ole valetanud seda eelnõu kaitstes ja mis puudutab lapsendamise teemat, siis nii eelnõu esimeses variandis kui ka teises variandis oli tegelikult seesama mõte olemas, et kooselupartnerid tohivad lapsendada ainult vastastikku teise partneri bioloogilist last." 
Anna andeks Valdo, kuid mina loen nendest kahest tsitaadist välja vähemalt kolm valet.

Võtan teadmiseks, et Kooselu tegelik erinevus abieluga on vaid nimetus ja lepingu sõlmimise ja kehtima hakkamise vahele jääv aeg, mis on mõlemad muidugi eriti olulised punktid, kuidas Kooseluseadus heteropaaridele Abielust efektiivsemat kaitset hakkab pakkuma.
Peeter Laurson 08.10.14:
"Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Millist lisaväärtust annab kooseluseadus heteropaaridele, kes seni abiellunud ei ole? Milles poolest erineb see kooseluseadus abielust?
Neeme Suur vastus 08.10.14:
"Aitäh! Kõigepealt ta erineb sellest, et ta ei ole abielu ehk siis tema registreerimise, ütleme, kooselulepingu sõlmimise tingimused on teistsugused. Kui abiellutakse näiteks kas kirikus või perekonnaseisubüroos või notari juures, siis kooselulepingut saab sõlmida ainult notari juures. Kui perekonnaseisutoimingute seadus näeb näiteks ette viiteaja – et kui inimene läheb abielu sõlmima, siis tema avaldust ei rahuldata enne kuu aja möödumist pärast avalduse esitamist. Seal on nii lahutamise kui ka abiellumise juures kindlasti see viiteaeg. Ja kooselulepingu sõlmimise juures sellist viiteaega ei ole. Lihtsalt ma vihjan sellele, et kooseluleping on pisut lihtsam, pisut kiirem võimalus oma kooselamine ametlikuks ja avalikuks teha. See annab põhilise baasturvalisuse kooselus olevale paarile, aga ei ole abielu."

Ma luban, et mitte kunagi tulevikus ei toeta ma oma valikutes Sotsiaaldemokraate ja Reformierakonda ning Kooseluseaduse vastuvõtmise tagajärgi tunnete juba järgmistel valimistel.
Mõistate, et selle asemel et süüdistades rahva enamust sallimatuses, homofoobias ja keskaegses mentaliteedis ning alavääristades abielu tähtsust ja rolli ühiskonnas, olete ise oma käitumises ja sõnavõttudes, mida Riigikogu stenogrammidest lugeda saab, paljuski hullemad meist, kes me siiralt muretseme tuleviku ja antud seaduse vastu võtmisel järgnevate tagajärgede pärast.

Ma olen sügavalt pettunud ja mul on valus, valus selle pärast, et ühe kitsa huvigrupi nimel sõideti üle kõikide Eestimaa laste õigustest. 
Selle asemel, et luua põhjalikult läbi mõeldud, juriidiliselt korrektne vorm samasooliste suhete riiklikuks reguleerimiseks, suruti läbi juriidiliselt vigane seadus ja seda täiesti teadlikult kõikvõimalike poliitilisi nõkse kasutades ja massimeedias teisiti mõtlejaid alandades ja samasooliste suhteid pidevalt propageerides.

Ainult Teie, Kooseluseaduse eelnõu 40 algatajat, olete vastutavad selles, et rahvas on hetkel täiesti pooleks ja sallimatus ühiskonnas on suurem kui kunagi varem. Ning kui kuritegude aegumistähtajad oleksid pikemad ja Eesti Kohtusüsteemi saaks usaldada, siis oleks tänane hääletustulemus teine, võin selle peale mürki võtta.

(Ma ei saanud küll ühtegi vastust oma eelmisele kirjale, kuid olen õnnelik ka siis, kui vähemalt kasvõi üks Riigikogu liige mu kirja mõttega läbi loeb)

Lugupidamisega,
Meeri-Mall Aul

**Eksisin kogemata enne paragrafi numbriga ja jäi lisamata M. S tsitaat.

Kirja väline:
Soovitan igal inimesel iseseisvalt tutvuda Kooseluseaduse eelnõu ja stenogrammidega Riigikogu lehel, et saada enda jaoks objektiivseim pilt olukorrast.

allikas : LINK
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Stenogrammis peitub tõde Description: Rating: 5 Reviewed By: EstonianAnonymous
Scroll to Top