Google+ Video: 3 Minutiline animatsioon film, mis näitab mida inimene on loodusele teinud. 3 Minute Animated Film Shows What Man Has Done To Nature - EA

728x90 AdSpace

Viimased

Saturday, April 4, 2015

Video: 3 Minutiline animatsioon film, mis näitab mida inimene on loodusele teinud. 3 Minute Animated Film Shows What Man Has Done To Nature

In a fairly incredible video that is easy on the eyes but heavy on the heart – we are able to see what man has done to nature in the last 100 years.
Selles üsna uskumatus videos, mis on lihtne silmale , kuid raske on südamele - meil on võimalik näha, mida inimene on teinud looduses viimase 100 aasta jooksul.
The results are pretty scary.
Tulemused on päris hirmutavad.
The video below was made by Steve Cutts. It’s an animated short film depicting how man is currently coexisting with nature.
Video allpool on tehtud Steve Cuttsi poolt. See on animeeritud lühifilm , mis kujutab seda kuidas mees praegu eksisteerib koos loodusega.
Although it paints a dark picture, there is a lot of truth in it. Sometimes short animations like this can serve by really opening the eyes of the viewers. It can put them in the moment and encourage them to ask questions about what is really happening on our planet. It can assist in helping us (even if only for a few minutes) to forget about our own busy lives and to see the bigger picture and think about how we are operating as a collective species.
Kuigi see värvib tumeda pilt siis selles on palju tõtt. Mõnikord lühianimatsioonid, nagu see siin võivad olla kasulikud - avades vaatajate silmi. See võib panna neid praegusse hetke ja julgustada neid esitama küsimusi nagu - mis õigupoolest tegelikult toimub meie planeedil ?  See võib aidata meil (isegi kui ainult paar minutit) unustada oma kiire elu , et näha suuremat pilti ja mõelda, kuidas me töötame kui kollektiivse liigina.


On the flip side, Earth is still a beautiful place with so many beautiful people who are doing good things for the planet. We are starting to take a look at our planet from an observer perspective, and we are starting to recognize that what we’ve created here so far isn’t sustainable for very long.
Kuid teisest küljest vaadatuna, maa on ikka ilus koht, kus on nii palju ilusaid inimesi, kes teevad häid asju planeedi jaoks. Me oleme alustamas uue pilgu heitmist meie planeedile vaatleja seisukohalt, ning hakkame mõistma, et mis me oleme loonud siin senimaani ei ole jätkusuutlik mitte kauaks.

It is sad to see that not everybody on the planet has their basic needs met; poverty and sickness continue to run rampant, war is continually perpetuated. However, we must stay encouraged, because we have solutions to all of these problems, and thankfully we are starting to identify the true origins of our collective issues. Awareness is being cast on the potential solutions, whether it be alternative energy solutions, agricultural solutions, or even solutions to our pollution issues.

On kurb tõdeda, et mitte kõik planeedi kodanikud ei saa põhivajadusi täidetud; vaesus ja haigus jätkub , et edasi sõita ohjeldamatult, sõda on pidevalt jäädvustatud. Kuid me peame olema julgustatud, sest meil on lahendusi kõikidele neile probleemidele ja õnneks oleme hakanud välja selgitama tegeliku päritolu meie kollektiivsetele küsimustele. Teadlikkus on valatud võimalikkele lahendustele, olgu see siis alternatiivsed energia lahendused, põllumajandus- lahendused või isegi lahendusi meie reostus probleemidele.

Although it is going to take hard work, we can create a planet where all living things can thrive and co-exist in peace. The nail in the coffin will be the collective shift in consciousness. When we change from within, we will be able to utilize these solutions, these technologies to change the world, but only when we individually change ourselves.
All is not lost
Kuigi see nõuab rasked tööd, saame luua planeedi, kus kõik elusolendid saaksid jõudsalt areneda ja eksisteerida rahus. Kirstunaelaks on kollektiivne teadvus. Kui me muutume seest, siis saake kasutada neid lahendusi, neid tehnoloogiad,et muuta maailma , kuid ainult siis, kui me individuaalselt muutume.
Kõik pole veel kadunud

 We are on the right path and we still have time to shift the planet in the right direction. So far, the past few years have been tremendous for me. Working directly in this movement Ive seen so much change, and so many people waking up to aspects of reality that were once not talked about. I am very excited to see how this shift continues to accelerate in 2015, and am very encouraged by the amount of people who really want to change the world. Thanks for reading.


Me oleme õigel teel ja meil on veel aega, et liikuda planeedil õiges suunas. Siiani viimastel aastatel on olnud tohutult edukad minu jaoks. Töötades otse selles liikumises,  olen näinud nii palju muutusi ja nii paljud inimesed on ärkamas reaalsuse aspektides, milledest lihtsalt pole räägitud. Ma olen väga põnevil, et näha, kuidas see muutus jätkub kiires tempos 2015. aastal ja olen väga julgustatud hulga  inimeste üle  kes tõesti tahavad maailma muuta. Tänud lugemise eest.

E.A AITA VIDEO JAGADA !! - AITÄH  ( nb! vasakul on jagamisriba)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Video: 3 Minutiline animatsioon film, mis näitab mida inimene on loodusele teinud. 3 Minute Animated Film Shows What Man Has Done To Nature Description: Rating: 5 Reviewed By: Estonian Anonymous
Scroll to Top